Skip to the main content

Huishoudelijk (en andere) reglementen Bridgeclub Gendt

Wedstrijdreglement Bridgeclub Gendt 2023

 

Art. 1 Speelavond

De speelavond is in principe op dinsdagavond. Men dient om 19.30 uur speelklaar aan tafel te zitten. Als een of beide partners verhinderd zijn, dienen zij dat een week van te voren te noteren op de absentielijst. Hierna dient afmelding tijdig plaats te vinden bij de dienstdoende wedstrijdleider, d.w.z. vóór 17.00 uur op de speeldag.

De algehele leiding vóór, tijdens en na de wedstrijden berust bij de wedstrijdleider. Deze wordt bijgestaan door de Technische Commissie. De wedstrijdleider is bevoegd om beslissingen te nemen in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet. Voorts kan de wedstrijdleider in bijzondere gevallen van dit reglement afwijken, als de omstandigheden naar de mening van de wedstrijdleider daartoe aanleiding geven.

 

Art. 2 Indeling van de groepen

De groepen van zowel de paren- als eventuele andere competities worden door de Technische Commissie (TC) ingedeeld op grond van de resultaten van de voorafgaande competitie en de grootte van de groepen.

 

Art. 3 De Parencompetitie

Uitgangspunt is dat bij de opzet van de parencompetitie en de bepalingen met betrekking tot invallen, afwezigheid en promotie /degradatie zoveel mogelijk gebruikt wordt gemaakt van de (technische) mogelijkheden die de ondersteunende apparatuur aanreikt. Wanneer er sprake is van wensen ten aanzien van deze bepalingen waarbij, voor de realisatie, (additionele) handmatige bewerkingen vereist zijn dan worden deze slechts uitgevoerd na uitvoerige analyse op haalbaarheid en wenselijkheid. De besluitvorming hieromtrent berust bij de TC.

 1. De parencompetitie (PC) bestaat uit vijf zittingen van 24 of 28 spellen. Alle in deze competitieronde behaalde scores en/of vervangende scores worden meegeteld ter bepaling van het eindresultaat. Er wordt gespeeld in (niveau) groepen van minimaal 8 en maximaal 20 vaste paren. Groepen met een oneven aantal paren worden aangevuld tot een even aantal door versterkte promotie of, indien de verdeling van de groepen dat wenselijk maakt, versterkte degradatie,

Indien de omstandigheden dit nodig maken kan de T.C. de ronde inkorten naar 4 zittingen.

b.Nieuwe paren beginnen in de laagste groep, tenzij de TC anders beslist.

 1. Tijdens een competitieronde van 5 zittingen kan men niet van vaste partner veranderen. Gaat een vast paar uit elkaar en vormen beide spelers een nieuw paar met spelers uit een lagere groep, dan wordt door loting bepaald welk paar in de hogere groep en welk paar in de lagere groep speelt.

d.Aan het einde van iedere PC-ronde promoveren en degraderen er in elke groep, voor zover dit mogelijk is, 3 paren. Bij gelijk eindigen beslissen de in de PC-ronde behaalde onderlinge resultaten.

Paren die promoveren moeten in de volgende PC-ronde in de hogere groep spelen.

 1. Vaste paren, die minder dan 3 zittingen per PC-ronde met hun vaste partner hebben gespeeld, kunnen niet promoveren.
 2. Clubkampioen wordt het paar dat over het gehele seizoen het laagste gemiddelde plaatsingscijfer heeft van de eindstand van de PC-rondes en tenminste 4 PC-rondes heeft gespeeld. Het eerste plaatsingscijfer in een lagere groep is het opvolgende cijfer van de laatste plaats in de naast hogere groep.

g.Het paar dat aan het einde van het seizoen in de competitie de meeste slempunten heeft behaald wordt slemkampioen. Hiervoor worden de volgende regels gehanteerd:

Bij het bieden en maken van klein slem in kleur of SA ontvangt men 2 resp. 3 slempunten.

Bij het bieden en maken van groot slem in kleur of SA ontvangt men 4 resp. 5 slempunten.

Bij het bieden en down gaan van klein slem wordt 1 punt in mindering gebracht en bij groot slem worden dan 2 punten in mindering gebracht.

h.Invaller- en combipaarregeling

 1.         Speelt een speler met een invaller, dan speelt deze speler in zijn eigen lijn. Is er sprake van een combipaar, dan speelt men in de hoogste lijn waarin een der spelers speelt.
 2.         Speelt een speler met een invaller, dan ontvangt hij/zij minimaal zijn eigen gemiddelde percentage + 1% met een maximum van 55%.
 3.         Spelen beide spelers of een van de spelers van een combipaar in hun eigen lijn, dan ontvangen zij minimaal hun eigen gemiddelde percentage + 1% met een maximum van 55%.
 4.         Indien een speler van een combipaar in een hogere lijn speelt, dan ontvangt deze speler minimaal zijn eigen gemiddelde percentage + 1 %, waarbij geen maximum geldt.
 5.         Het is wenselijk invallers in eerste instantie te zoeken onder de partnerloze leden van B.C. Gendt
 6.   Meespelen buiten mededinging: Individuele spelers die niet aan de competitie ronde deelnemen,  kunnen buiten mededinging meedoen in de competitie ronde.

Paren die de gehele speelronde hebben afgezegd, kunnen als vast speelpaar 2 avonden per  competitie ronde meedoen e.e.a. in overleg met de TC. Speelsterkte wordt bepaald door de TC.

 1. Afwezigheidregeling
 2.   Is een paar 1 zitting afwezig, dan wordt een score toegekend die gelijk is aan het gemiddelde, dat in die PC-ronde tijdens de overige zittingen met de vaste partner daadwerkelijk is behaald.
 3.   Is een paar 2 zittingen afwezig, dan wordt voor de 2e gemiste zitting een score toegekend die gelijk is aan het gemiddelde, dat in die PC-ronde tijdens de overige zittingen met de vaste partner is behaald verminderd met 4%.
 4.         Is een paar 3 zittingen afwezig, dan wordt voor de 3e gemiste zitting een score toegekend die gelijk is aan het gemiddelde, dat in die PC-ronde tijdens de overige zittingen met de vaste partner is behaald verminderd met 4%, echter met een maximum van 46%.
 5.         Indien een vast paar meer dan 3 zittingen in de PC-ronde afwezig is, volgt automatische degradatie.
 6.         Een paar kan zich afmelden voor één PC-ronde in het seizoen zonder dat dit degradatie tot gevolg heeft. Afmelding hiervoor dient te geschieden op de laatste avond van voorgaande PC-ronde bij de wedstrijdleider.
 7. Combitafelregeling
 8.   Is er sprake van een combitafel, dan telt deze tafel mee voor de uitslag omdat de spelers uit de NZ-lijn met elkaar worden vergeleken en naar ratio in de uitslag wordt meegenomen, hetgeen ook voor de OW-lijn geldt.
 9.   De samenstelling van de combitafel(s) zal door de wedstrijdleider worden bepaald.

 

Art. 4   Speeltempo

Het speeltempo is 4 spellen per 28 minuten excl. wisseltijd. Zeven minuten voor het einde van de speeltijd wordt een sein gegeven. Hierna dient geen nieuw spel meer te worden begonnen. Beide paren behalen over niet gespeelde spellen een score van 40% (A/B lijn) en van 50% (C/D lijn), tenzij de wedstrijdleider anders beslist. Het na afloop van de laatste ronde spelen van de niet gespeelde spellen is niet toegestaan.

De wedstrijdleider kan afwijken van deze bepalingen als de omstandigheden dit, naar zijn mening, toelaten.

 

Art. 5 Uitslagen

De uitslagen van elke speelavond worden na afloop berekend en onder voorbehoud bekendgemaakt en op het publicatiebord vermeld. Bezwaren tegen foutief vermelde uitslagen kan plaatsvinden tot een half uur na bekend worden van de uitslag.

Uitgangspunt is dat bij het berekenen van de resultaten en de publicatie hiervan zoveel mogelijk

gebruikt wordt gemaakt van de (technische) mogelijkheden die de ondersteunende apparatuur aanreikt.

 

Art. 6 Onregelmatigheden

Direct na het vaststellen van een onregelmatigheid moet een arbiter aan tafel worden ontboden. Deze zal trachten het spel volgens de daarvoor geldende regels zo correct mogelijk te laten voortzetten en zal alleen straffen uitdelen wanneer de spelregels dit voorschrijven. Zelf bedachte onderlinge regelingen zijn ongeldig en kunnen bovendien tot wederzijds ongenoegen leiden. Bent u het achteraf niet eens met een door de arbiter genomen beslissing, dan kunt u protesteren:

Protesten tegen gedane arbitrage uitspraken tijdens een speelavond , dienen uiterlijk een half uur na bekendmaking van de uitslag te worden gemeld aan de betreffende arbiter en de wedstrijdleider en dient binnen 24 uur schriftelijk en met onderbouwing te worden ingediend bij de wedstrijdleider.

Deze zal in overleg met 2 arbiters, die niet bij de arbitrage betrokken zijn geweest, binnen 5 dagen nadat het protest is ingediend een bindend besluit nemen.

Protesten omtrent de uitslag van een speelavond dienen 24 uur, nadat de uitslag op internet is verschenen, schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleider. Deze zal samen met minimaal 2 leden van de TC binnen 5 dagen een bindende beslissing nemen.

Alle overige protesten dienen ingediend te worden bij het bestuur van BC Gendt.

 

Art. 7 Systeemkaart

Elk paar overlegt voor het begin van iedere speelronde aan het tegenpaar een beknopt overzicht van het biedsysteem en bied- en speelconventies op een door de NBB goedgekeurde standaardsysteemkaart. Deze kaart dient uitsluitend ter informatie van de tegenstanders.

 

Art. 8 Alerteerregeling

B.C. Gendt volgt de regeling van de NBB

 

Art. 9 Bondswedstrijdreglement

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden de regels van het Bondswedstrijdreglement van de NBB toegepast.

 

Art. 10 Vaststellen wedstrijdreglement

Op elke jaarvergadering zal dit reglement, waar nodig, worden gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld.

 

Bridgeclub Gendt

Seizoen 2022-2023

 

 

 

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009

Wat is alerteren?

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.

Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden?

De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de alert- kaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

Waarom moet u alerteren?

De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen. Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ontbreken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

Welke biedingen moet u alerteren?

U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel.

Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben

Openingen van 1♣   en 1♦ indien deze niet ten minste een driekaart beloven

De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.

Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht.

N.B. Bij het spelen met schermen gelden afwijkende regels m.b.t. het alerteren, zie daarvoor het schermreglement.

De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

Belangrijke voorbeelden

Eigen verantwoordelijkheid van spelers

Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bieding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is. Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aangaande hun biedafspraken en gewoonten.

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner waar dat wel werd verwacht ongeoorloofde informatie waar geen gebruik van mag worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht.

Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtreding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend. De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

Verbieden van alerteren door de tegenpartij

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd:

 

 1. Informatiedoubletten moeten niet gealerteerd worden, het DONT doublet (conventie na een 1SA opening) wel.
 2. Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd. De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.
 3. De kracht van een overigens natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of – antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig. Maar de afspraak dat het antwoord van 1♥ of 1♠ na een 1♣ opening een vijfkaart belooft is dermate ongebruikelijk dat die afspraak wel moet worden gealerteerd.
 4. Het feit dat men een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur kan hebben maakt de 1SA opening niet alerteerbaar.
 5. Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.
 6. Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

 

 PROTEST REGLEMENT Bridgeclub Gendt

 1. Dit Protest Reglement geeft richtlijnen met betrekking tot de wijze waarop een deelnemer (als paar) protest kan aantekenen tegen de beslissing van de arbiter tijdens een wedstrijd op de speelavond/middag van Bridgeclub Gendt.
 2. De mogelijkheid tot protest tegen een beslissing van de arbiter eindigt 30 minuten nadat de officiële uitslag ter inzage is gegeven, tenzij de wedstrijd/tournooicommissie een andere periode heeft vastgesteld.
 3. Alle protesten worden (binnen bovengenoemde tijdslimiet) ingediend bij de betreffende wedstrijdleider. Dit protest dient daarna, door het invullen van het protestformulier van Bridgeclub Gendt, uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail bij de betreffende wedstrijdleider te worden ingediend.
 4. Een afschrift van dit protest wordt door de indiener ook aan het secretariaat van Bridgeclub Gendt gezonden.
 5. De wedstrijdleider legt het protest daarna voor aan de Protestcommissie bestaande uit 3 arbiters van Bridgeclub Gendt. De Protestcommissie wordt door de wedstrijdleider samengesteld. De betreffende arbiter van de speelavond maakt geen deel uit van deze commissie, maar wordt wel gehoord door deze club.
 6. De indiener van het protest kan (indien gewenst) door de Protestcommissie worden gehoord
 7. De Protestcommissie neemt een beslissing omtrent de beslissing die de betreffende arbiter heeft genomen.
 8. Zij leggen hun uitspraak schriftelijk vast en delen deze aan de wedstrijdleider mede.
 9. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat eventuele correcties/aanpassingen in de scores worden doorgevoerd.
 10. De beslissing van de Protestcommissie wordt indien mogelijk op de volgende speelavond schriftelijk door de wedstrijdleider aan degene die protest heeft ingediend medegedeeld.
 11. De secretaris van het bestuur ontvangt van deze beslissing een afschrift.
 12. Tegen een uitspraak van de Protestcommissie is geen verder beroep mogelijk.

Slotbepalingen

 1. Dit Protest Reglement moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Dit zal in september 2017 worden gerealiseerd
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Bridgeclub Gendt.
 3. Het protestformulier moet nog worden ontwikkeld en zal uiterlijk eind maart 2017 beschikbaar zijn.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van september 2017

Protestformulier1 2017 BCG

 

In 2018 is voor Bridgeclub Gendt ook een Privacyverklaring opgesteld en vastgesteld:

privacyverklaring bridge club gendt

 

Vanuit het verleden twee documenten die bij de oprichting zijn vastgesteld:

Statuten BCG

Huishoudelijk reglement BCG

 

Andere artikelen
Procedure afmelden voor speelavonden

Procedure afmelden voor speelavonden

Met name voor onze nieuwe leden even de afmeldprocedure voor de speelavonden uiteengezet. Je...

11/09/2023 - Jos van de Werken
Ingebrachte commissieverslagen ALV 5-9-2023

Ingebrachte commissieverslagen ALV 5-9-2023

Zoals beloofd in de ALV van 5-9-2023 hieronder de verslagen van de diverse commissies. VERSLAG...

10/09/2023 - Jos van de Werken
Clubkampioenen seizoen 22-23 in het zonnetje

Clubkampioenen seizoen 22-23 in het zonnetje

Het afgelopen seizoen is er weer lekker gekaart en door sommigen was dat op weg naar het...

07/09/2023 - Jos van de Werken